Ved at fortsætte med brugen af denne hjemmeside, godkender du brugen af cookies. Du kan læse mere om cookies her

Politik for beskyttelse af personlige oplysninger

Anvendelsesbetingelser

Politik for privatlivets fred

Anvendelse af cookies

Anvendelsesbetingelser

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)
SCA Hygiene Products A/S
Allerød, Danmark
CVR nr. 20 63 86 13

Henvisninger i det følgende til "SCA", "os" eller "vi" er henvisninger til Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) som udbyder af nærværende websted ("Site") medmindre andet fremgår af, at der på et bestemt Site, eller ved en anden ydelse, angives en anden enhed, i hvilket tilfælde "SCA" henviser til denne enhed. Nærværende Anvendelsesbetingelser er gældende i forbindelse med Sites og andre ydelser, hvor der henvises til nærværende Anvendelsesbetingelser.

I forbindelse med udbydelsen af sine Sites og nærværende Anvendelsesbetingelser følger SCA svensk lovgivning. Da SCA-gruppen imidlertid omfatter enheder over hele verden, skal det bemærkes, at såfremt et andet selskab angives som udbyder af et bestemt Site eller en bestemt ydelse, kan den nationale lovgivning i det land, hvor den pågældende enhed har hjemsted, foreskrive andre eller yderligere regler. I så fald gælder den relevante nationale lovgivning, og denne følges af den pågældende enhed i det foreskrevne omfang.

Juridisk erklæring

Materialerne på nærværende Site udbydes af SCA som en service over for selskabets kunder og må kun anvendes til informationsmæssige formål. Det er tilladt at downloade enkelte kopier på de nedenfor anførte betingelser.

Ved at downloade materialer, uanset hvilke og i hvilket omfang, fra dette Site accepterer du disse betingelser. Ifald du ikke accepterer betingelserne, må du ikke anvende Sitet eller downloade nogen materialer fra det.

Oplysninger om varemærker

Alle navne, logoer og varemærker tilhører SCA, dets associerede selskaber, dets søsterselskaber eller dets licensgivere eller joint venture-partnere.

SCA's varemærker og mærkenavne må kun anvendes som angivet i nærværende Anvendelsesbetingelser eller med forudgående skriftlig tilladelse fra SCA.

Enhver anvendelse af SCA's varemærker i forbindelse med reklame og promovering af SCA's produkter kræver behørig bekræftelse.

Begrænset anvendelse/licens til én kopi

Alt indhold på nærværende Site, såsom tekst, grafik, logoer, ikoner på knapper, billeder lydklip og software, tilhører SCA eller dets indholdsleverandører og er beskyttet af svensk og international copyrightlovgivning. Uautoriseret anvendelse eller distribution af noget materiale fra dette Site kan være en overtrædelse af copyrightlovgivning, varemærkelovgivning og/eller andre love og er genstand for civilretlige og strafferetlige sanktioner.

Nærværende Site eller nogen del af nærværende Site må ikke reproduceres, mangfoldiggøres, kopieres, sælges, videresælges eller på anden vis udnyttes til noget kommercielt formål hvortil der ikke foreligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra SCA. Du må downloade én (1) kopi af de oplysninger der findes på SCA's Sites, på en enkeltstående computer, dog udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle, interne brug.

Du må ikke modificere, anvende eller overføre oplysningerne til noget kommercielt formål, og du må heller ikke fjerne nogen anmærkning om copyright eller anden ophavsret fra oplysningerne. Du accepterer, at du er ansvarlig for at forhindre enhver uautoriseret kopiering af materialerne og for at sikre, at alle din organisations ansatte og underleverandører – hvor dette er relevant – overholder disse begrænsninger.

Du er ansvarlig for overholdelse af al relevant copyrightlovgivning. Vi tillader, at du laver kopier af nærværende Site som nødvendige hændelige handlinger, mens du kigger på det, og du må udskrive en kopi til din egen personlige anvendelse af så meget af Sitet, som det er rimeligt til private formål. Enhver anden anvendelse af strengt forbudt. Du må ikke indsætte dette Site eller linke til en anden side end webstedet uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

SCA giver dig ingen eksplicit eller implicit rettighed vedrørende nogen patenter, copyright, varemærker eller oplysninger om forretningshemmeligheder.

Fraskrivelse af garanti

De her indeholdte oplysninger stilles til rådighed "som forefundet", uden nogen eksplicit eller implicit garanti af nogen art, inklusive garanti for salgbarhed, mod krænkelse af intellektuel ejendomsret eller for egnethed til noget bestemt formål. I tilfælde af, at SCA linker til en tredjeparts websted, er dette udelukkende med henblik på brugervenlighed, og SCA har intet ansvar for indholdet eller nøjagtigheden af oplysninger, der findes på et sådant websted.

SCA har ikke, under nogen omstændigheder, noget erstatningsansvar for skader af nogen art – inklusive, men ikke begrænset til, erstatning for tabt fortjeneste, afbrydelse af forretningsgang eller tab af information – der måtte opstå som følge af anvendelsen af eller manglende evne til at anvende oplysningerne, heller ikke selv om SCA er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

Desuden garanterer SCA ikke, at oplysninger, tekst, grafik, link eller andet som kan være indeholdt i disse oplysninger, er nøjagtige eller komplette. SCA kan på ethvert tidspunkt uden varsel foretage ændringer af dette indhold eller af de her beskrevne produkter. SCA påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere oplysninger eller materialer, der er lagt ud på dette Site.

Materiale indsendt af brugere

Alt materiale og alle oplysninger og anden kommunikation som du overfører eller sender til dette Site ("Kommunikation"), vil blive betragtet som ikke-fortroligt, ikke-eksklusivt, tilladt at videreudleje på licens og ikke omfattet af nogen ejendomsret. SCA har ingen forpligtelser i forbindelse med Kommunikationen.

SCA kan frit oplyse, kopiere, distribuere, inkorporere og/eller på anden vis anvende Kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyde, tekst og andet der er indlejret heri, til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Ifald du indsender personlige data til dette Site eller på anden vis til SCA, tillader du hermed SCA at anvende sådanne data til at evaluere dine oplysninger og til at markedsføre SCA's produkter og ydelser, inklusive retten til at overføre dataene til tredjelande og postere dine personlige data på internettet. SCA er underlagt svensk lov vedrørende denne bearbejdning af personlige data, og du kan kontakte SCA i tilfælde af ukorrekte data eller andre emner i forbindelse med de personlige data.

Du må ikke postere nogen Kommunikation, som kan vurderes at være stødende eller at krænke andre personers privatliv, eller som kan betragtes som kommerciel markedsføring, eller som på nogen måde er illegal eller upassende. SCA sletter sådan Kommunikation, når vi bliver opmærksom på den, og vi forbeholder os ret til at ekskludere dig som bruger af vores Site eller ydelse.

I forbindelse med anvendelse af tredjeparts ydelser, såsom Facebook, kan tredjeparts betingelser også være gældende. For eksempel anvender Facebook sin "Erklæring om rettigheder og ansvar" for alle brugere af og besøgende på Facebook, og vi anbefaler at du læser disse betingelser før du anvender nogen sådan ydelse fra tredjepart.

Andet

SCA kan på ethvert tidspunkt revidere nærværende Anvendelsesbetingelser ved at opdatere nærværende postering.

SCA forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt uden varsel efter eget valg, at (1) ændre nærværende Juridiske erklæring, (2) overvåge og fjerne posteringer og/eller (3) ophøre med at stille Sitet til rådighed.

I tilfælde af at nogen forudsætning, betingelse eller bestemmelse i nærværende Juridiske erklæring bestemmes at være ulovlig, ugyldig, bortfaldet eller af nogen grund uden retskraft, vil de øvrige forudsætninger, betingelser og bestemmelser ikke på nogen måde blive påvirket eller begrænset som følge heraf.

Politik for privatlivets fred

Politik for bearbejdning af personlige data

Det er målsætningen for Svenska Cellulosa Aktiebolaget ("SCA") og dets associerede selskaber ("SCA" eller "SCA-gruppen") at alle personer, hvis personlige data bearbejdes af SCA, til enhver tid kan stole på at deres privatliv respekteres, og at der udvises behørig omhu i forbindelse med deres personlige data. Se også SCA-gruppens Etiske regler.

SCA overholder relevante love om databeskyttelse som regulerer indsamling og anvendelse af data vedrørende enkeltpersoner ("personlige data"), samt nærværende Politik for privatlivets fred. Formålet med nærværende Politik for privatlivets fred er at fastlægge principperne for anvendelse af personlige data, som du giver os, eller som vi modtager om dig.

SCA, eller det associerede selskab der angives her eller på det relevante Site, er den datacontroller der er ansvarlig for bearbejdningen af de her anførte personlige data.

Oplysninger – personlige data

Personlige data, inklusive data såsom navne og adresser som du giver til SCA, kan blive bearbejdet både manuelt og af computere.

De personlige data der oplyses af dig, vil blive bearbejdet med følgende formål: (I) administration af eventuelle forespørgsler fra dig eller aftaler med dig, (II) tilvejebringelse af oplysninger og ydelser i forbindelse medsådanne forespørgsler eller aftaler samt (III) markedsføring og kundeopfølgning og (IV) salg/produktudvikling – alt sammen som SCA beslutter, at det er relevant. Ved at indsende personlige data accepterer du og giver samtykke til at være bundet af de betingelser, der er beskrevet i nærværende Politik for privatlivets fred og Anvendelsesbetingelser.

Ethvert besøg på SCA's Sites kan medføre registrering af den IP-adresse der anvendes til en sådan adgang. Vi bruger også IP-adresser til at måle anvendelsen af Sites tilhørende SCA. (En IP-adresse er et unikt nummer som ofte gør det muligt at identificere en brugers forbindelse med internettet, og oplyses automatisk af din webbrowser hver gang du besøger et websted). Sådanne målinger kan også omfatte indsamling af oplysninger om, hvordan du anvender Sitet, hvilket også kan omfatte overvågning af anvendelsen af Sitet som en hjælp for SCA i forbindelse med forbedring af Sitet, personliggørelse af din erfaring ved at skræddersy det indhold du ser, optimering af din brugererfaring og fastlæggelse af anvendelseshyppighed. Dette kan også gælde i forbindelse med eventuelle brugerkonti du måtte have hos SCA. Vi kan også udføre statisk analyse af indsamlede data.

Følsomme oplysninger

Hvis du frivilligt giver os følsomme personlige oplysninger om dig selv (for eksempel oplysninger vedrørende dit fysiske helbred), giver du i praksis SCA dit samtykke til at bearbejde de følsomme personlige oplysninger til de formål, der er fastlagt i nærværende Politik for privatlivets fred (og enhver varsel om anvendelse af data, som gives i forbindelse med en sådan indsamling), i det omfang et samtykke kræves ifølge gældende lov.

Afsløring af personlige oplysninger til tredjepart

SCA kan videregive dine personlige data til tredjepart såsom en partner eller en forhandler af vores produkter for at opfylde det formål, som de er indsamlet til.

De data du har oplyst, kan blive eksporteret til andre parter inden for SCA-gruppen og/eller forretningspartnere med hjemsted i lande både inden for og uden for EU.

Vær forsigtig når du indsender personlige data online. Det er dit ansvar at opretholde sikkerheden af dine adgangskoder og personlige oplysninger. Din anvendelse af dette websted konstituerer en bekræftelse og formodning af disse risikoer.

Adgang til og rettelse af personlige data

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende vores bearbejdning af personlige data, eller hvis du mener, at oplysninger der er bearbejdet af os, er ukorrekte eller ufuldstændige, skal du kontakte det SCA-selskab der anført på en fremtrædende placering på Sitet. I henhold til lokal lovgivning om databeskyttelse kan du være berettiget til adgang og berigtigelse i forbindelse med dine personlige data. Sådanne rettigheder vil vi respektere i det omfang det er muligt, for at opfylde vores juridiske forpligtelser.

For at kontakte udbyderen vedrørende nærværende Politik for privatlivets fred skal du kontakte SCA på adressen Box 200, SE-101 23 Stockholm eller via e mail til info@sca.com.

Accept af Anvendelsesbetingelser

Ved at acceptere vores Anvendelsesbetingelser og ved at besøge og anvende Sitet giver du dit samtykke til anvendelse af cookies. Du kan også give dit samtykke til anvendelse af cookies ved hjælp af de indstillinger, du har valgt i din browser.

Materiale indsendt af brugere

SCA kan give dig tilladelse til at postere oplysninger, kommentarer eller andet materiale på vores Site, netværk på sociale medier eller andre onlineservicer. Dette gøres for at lette flowet af information om SCA og vores produkter. Bemærk betingelserne for sådant materiale indsendt af brugere i den Juridiske erklæring (se ovenfor).

Du må ikke give os oplysninger om andre personer, medmindre du kan bevise, at du har deres samtykke til at give dem.

Der er opstået en fejl, prøv igen senere.
Indlæser ...